هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220817

کلیدواژه تعریف
1-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
2-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
3-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
4-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
5-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
6-سامی - 1:sami /انگلیسی
7-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
8-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
9-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
10-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
11-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
12-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
13-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
14-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
15-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
16-نگین - 1:negin /انگلیسی
17-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
18-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
19-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
20-گوشوارهاسپرت - 1:گوشواره اسپرت /pashto
21-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
22-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
23-ایران - 1:iran /انگلیسی
24-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
25-طلایی - 1:golden /انگلیسی
26-استیل - 1:steel /انگلیسی
27-ندا - 1:neda /انگلیسی
28-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
29-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
30-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
31-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
32-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
33-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
34-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
35-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
36-طلا - 1:gold /انگلیسی
37-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
38-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
39-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
40-بزرگ - 1:big /انگلیسی
41-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
42-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
43-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
44-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
45-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
46-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
47-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
48-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
49-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
50-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
51-کوچک - 1:small /انگلیسی
52-گل - 1:flower /انگلیسی
53-دی - 1:day /انگلیسی
54-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
55-کیف - 1:bag /انگلیسی
56-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
57-بتهجقه - 1:بته جقه /pashto
58-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
59-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
60-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
61-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
62-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
63-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
64-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
65-انگشترمردانه - 1:انگشتر مردانه /pashto, 2:mensring /انگلیسی
66-دستبندگرهای - 1:دستبند گره ای /farsi, 2:knotloopbracelet /انگلیسی
67-فرشموسپد - 1:فرش موسپد /farsi
68-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
69-جعبه - 1:box /انگلیسی
70-دستبافت - 1:دست بافت /farsi
71-رومیزی - 1:tablecloth /انگلیسی
72-رومیزیعسلی - 1:رومیزی عسلی /farsi
73-کیفپولدخترانهفانتزی - 1:کیف پول دخترانه فانتزی /pashto
74-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
75-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
76-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
77-صندوقچهچوبی - 1:صندوقچه چوبی /pashto
78-پر - 1:feather /انگلیسی
79-گلنگیندار - 1:گل نگیندار /farsi
80-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
81-دستساز -
82-فلزی - 1:metal /انگلیسی
83-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
84-کشسر - 1:کش سر /farsi, 2:hairband /انگلیسی
85-مینیفرش - 1:مینی فرش /farsi, 2:minicarpet /انگلیسی
86-کیفپولزنانه - 1:کیف پول زنانه /pashto
87-رومیزیترمه - 1:رومیزی ترمه /farsi
88-موسپدطرحفرش - 1:موسپد طرح فرش /farsi, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی, 3:carpetstylemousepad /انگلیسی
89-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
90-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
91-جعبهچوبی - 1:جعبه چوبی /pashto
92-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
93-زنجیرنقرهای - 1:زنجیر نقره ای /farsi, 2:silverchain /انگلیسی
94-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
95-معمولی - 1:normal /انگلیسی
96-کیفپولزنانهچرمدستدوز - 1:کیف پول زنانه چرم دست دوز /pashto
97-اسی - 1:esi /انگلیسی
98-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keyholder /انگلیسی
99-رومیزیسرمیران - 1:رومیزی سرمیران /farsi
100-زنجیرطلایی - 1:زنجیر طلایی /urdu, 2:goldenchain /انگلیسی
101-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:minirugmousepad /انگلیسی, 6:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 7:mousecarpetrug /انگلیسی, 8:mousepadcarpet /انگلیسی